fbpx

REGULAMIN DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ

Strona główna » REGULAMIN DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ

REGULAMIN DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ

Sklep oraz strona internetowa, działający pod adresem https://dceo.pl/ prowadzona jest przez Dolnośląskie Centrum Energii Odnawialnej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Graniczna 186A, 54-530 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0001011079, NIP 8992947740, REGON 524138307, dalej zwany DCEO

I. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej oraz platformy sklepu internetowego. Stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2019.123) oraz odnosi się do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorców, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 • Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują zarówno zarejestrowanych użytkowników jak i inne osoby odwiedzające platformę i stronę internetową w zakresie w jakim korzystają z udostępnionych usług elektronicznych.
 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego, w tym:
  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca,
  • zakaz dostarczania przez klienta treści o charakterze bezprawnym,
  • zasady i tryb rejestracji konta,
  • tryb zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu,
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca – Dolnośląskie Centrum Energii Odnawialnej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Graniczna 186A, 54-530 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0001011079, NIP 8992947740, REGON 524138307. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na stronie internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Podanie danych osobowych przez korzystającego Usługobiorcę lub 2 Kontrahenta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 • Korzystanie z usług serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet,
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, lub inna przeglądarka o podobnych parametrach i funkcjach,
  • przeglądarka internetowa, o której mowa powyżej, musi akceptować pliki typu cookie,
 • DCEO nie gwarantuje prawidłowości działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika, co wiąże się z koniecznością dokonania konfiguracji urządzenia lub oprogramowania przez Użytkownika

II. Definicje

 • Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami doniego, określający warunki i zasady korzystania z serwisu.
 • Administrator /Sprzedawca – właściciel platformy- Dolnośląskie Centrum Energii Odnawialnej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Graniczna 186A, 54-530 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0001011079, NIP 8992947740, REGON 524138307 dalej zwany DCEO.
 • Platforma – platforma sprzedażowa.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą , osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych.
 • Kontrahent – zarejestrowany w serwisie przedsiębiorca , za wyjątkiem osób fizycznych.
 • Handlowiec – pracownik lub współpracownik Administratora, odpowiedzialny za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi klientami oraz wspieranie procesów sprzedażowych.
 • Konto – dane podane przez Kontrahenta podczas rejestracji zabezpieczone hasłem.
 • Asortyment/Produkty– wyszczególnione na stronie internetowej produkty i towary.
 • Oferta – oferta przedstawiona przez Sprzedawcę w celu zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do wybranego przez Kontrahenta za pośrednictwem platformy.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element składowy serwisu, w którym widoczny jest wybrany przez Kontrahenta Towar do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 • Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kontrahenta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Użytkownik – każdy kto w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu.
 • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby, za pośrednictwem której dana osoba może odbierać i wysyłać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.
 • Umowa szczegółowa – oznacza umowę zawartą na podstawie naszej oferty lub zamówienia.

III. Rodzaj i zakres świadczonych usług

 • Z wykorzystaniem sklepu i strony internetowej świadczone są następujące usługi:
  • Rejestracja i konto,
  • Zamówienie,

IV. Rejestracja i konto

W celu korzystania z platformy należy uprzednio dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego który znajduje się na stronie https://dceo.pl/. W celu zarejestrowania konta niezbędne jest wskazanie następujących danych:
 • imię i nazwisko przedstawiciela/ pracownika firmy,
 • nazwa firmy,
 • NIP firmy,
 • adres firmy,
 • adres email,
 • numer kontaktowy,
 • zakres działalności,
 • nazwa użytkownika,
 • hasło.
Wskazanie powyższych danych wraz z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest dobrowolne, jednak niezbędne do skutecznej rejestracji konta. Po rejestracji konta Administrator świadczy następujące usługi: podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki internetowej), V. Zamówienie Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu platformy polegają na umożliwieniu Kontrahentowi składania zamówień na produkty dystrybuowane przez Sprzedawcę. Usługi, o których mowa w ust. 1 wykonywane są przy użyciu i funkcjonalności koszyka, po zalogowaniu się – składanie przez Kontrahenta ofert zakupu produktów dystrybuowanych przez usługodawcę. Kontrahent może złożyć zamówienie bądź to umieszczając wybrany towar w koszyku znajdującym się na platformie i potwierdzeniem zamówienia , bądź poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w formie e-mail. Zamówienie dokonywane poprzez dodanie Produktów do koszyka na platformie, zostaje złożone Sprzedawcy w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia wraz z kosztami dostawy, a Klient je zaakceptuje. Przyjęcie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w dniach roboczych. Kontrahent zobowiązany jest podać:
  • nazwę Produktów znajdujących się na platformie i ich ilość,
  • wskazać sposób dostawy i formę płatności,
  • podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia oraz wystawienia faktury, a w szczególności: imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP, siedzibę firmy oraz adres e-mail i numer kontaktowy.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się, w przypadku płatności za pobraniem po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę albo, w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedawcy. Możliwości zwrotu produktów opisane zostały w zakładce Zwroty. W celu ustalenia preferencyjnych warunków zakupu oraz kosztów dostawy Kontrahent jest zobowiązany skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem 530 001 600 lub mailowo pod adresem  sprzedaz@dceo.pl Kontrahent może wybrać następujące metody płatności:
 • przedpłata w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie wystawionej faktury pro forma,
 • płatność za pobraniem.

VI. Produkty/Asortyment

 • Informacje o Produktach podane na platformie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Kontrahent ma możliwość złożyć zapytanie dotyczące zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów („zamówienie”).
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w przypadku zmian kursów walut, opłat bankowych, kosztu zakupu towaru lub robocizny oraz z innych przyczyn niezależnych od sprzedawcy. Jakakolwiek zmiana ceny nie wpływa na zamówienia już dokonane, które zostały przez sprzedającego zaakceptowane, a przez klienta opłacone.
 • Ceny podane na platformie są cenami netto.
 • Ceny nie obejmują kosztów dostawy, rozładunku, montażu lub magazynowania towaru ani innych opłat związanych z towarem, koszty te ponosi Kontrahent.
 • Wszystkie Produkty dostępne na platformie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 • Dane techniczne zawarte na platformie mają jedynie charakter orientacyjny, o ile nie zostały wyraźnie określone jako wiążące.
 • DCEO dokłada należytej staranności w celu zaprezentowania aktualnej oferty na Platformie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak produktów w ofercie. W sytuacji, gdy niektóre z zamówionych byłyby niedostępne, DCEO zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kontrahenta o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie oraz do wskazania przybliżonego terminu dostępności produktów.
 • Zaprezentowane na platformie opisy oraz zamieszczone na platformie zdjęcia Asortymentu mają charakter jedynie poglądowy, który może się różnić od rzeczywistego.
 • W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości, przed dokonaniem zamówienia, Kontrahent zobowiązany jest do kontaktu z DCEO w celu uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień.
 • Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób wskazany w zakładce „Dostawa”.
 • Dostawa Produktu do Kontrahenta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Dostawa” na platformie oraz na stronie Koszyka, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Kontrahenta z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kontrahentowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 • Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Kontrahenta Zamówienia (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas wydania przesyłki przewoźnikowi.

VII. Akademia/Szkolenia

 • Za pośrednictwem platformy świadczona jest Usługa zapisu na szkolenie, stanowiąca usługę świadczoną drogą elektroniczną, która polega na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom kontaktu z Administratorem celem uzyskania informacji oraz zapisu na szkolenia.
 • Umowa o świadczenie Usługi zapisu na szkolenie zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą skutecznego zapisu na szkolenie.
 • Usługa Szkolenia jest świadczona nieodpłatne.
 • Formularz kontaktowy usługi zapisu na szkolenie został udostępniony Użytkownikom Strony w zakładce „Akademia”, na stronie internetowej https://dceo.pl/
 • Do zawarcia umowy o świadczenie usługi zapisu na szkolenie dochodzi poprzez prawidłowe wypełnienie pól Formularza , z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij”.
 • Pola formularza które obejmują:
  • podanie danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa firmy , NIP firmy, adres elektroniczny (email), ewentualnie zakres uprawnień.
  • zaakceptowanie Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści wskazanej w Formularzu zapisu na szkolenie.
 • Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 6 powyżej, jest równoważne z:
 • wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez Administratora Usługi zapisu na szkolenie,

VIII. Usługa marketingowa

 • Usługa świadczona nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony przez Administratora, która umożliwia korzystającym z niej Użytkownikom otrzymywanie informacji handlowej, która zawiera treści związane z informacjami o Produktach, nowościach i promocjach.
 • Korzystanie z usługi następuje po udzieleniu przez Kontrahenta zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingowych oraz newsletter, drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie pola dotyczącego zgody na przedmiotową komunikację w trakcie rejestracji Konta.
 • Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z komunikacji marketingowej poprzez wybór opcji o rezygnacji ze wskazanej poprzez kontakt ze Sprzedawcą.

IX. Formularz kontaktowy

 • Za pośrednictwem Serwisu świadczona jest Usługa Formularz Kontaktowy, stanowiąca usługę świadczoną drogą elektroniczną, która polega na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom kontaktu z Administratorem celem uzyskania informacji, składania zapytań, zgłaszania problemów, zapotrzebowania (dalej jako: Formularz Kontaktowy).
 • Umowa o świadczenie Usługi Formularz Kontaktowy zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało złożone za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub e-mail, z zastrzeżeniem przypadków, kiedy strony w wyniku zapytania złożonego za pomocą formularza lub e-maila kontynuować będą współpracę.
 • Usługa Formularza Kontaktowego jest świadczona nieodpłatne.
 • Formularz Kontaktowy został udostępniony Użytkownikom Strony w zakładce „Kontakt”, na stronie internetowej https://dceo.pl/
 • Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego dochodzi poprzez prawidłowe wypełnienie pól Formularza , z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij”.
 • Pola formularza które obejmują:
  • podanie danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa firmy , NIP firmy, adres elektroniczny (email),
  • zaakceptowanie Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści wskazanej w Formularzu Kontaktowym.
 • Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 6 powyżej, jest równoważne z:
 • wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez Administratora Usługi Formularz Kontaktowy,

X. Nowości, FAQ i inne treści

 • Korzystanie z zakładki aktualności oraz z innych treści udostępnianych na stronie internetowej https://dceo.pl/ jest bezpłatne.
 • Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści publikowanych na platformie, w tym prawa autorskie, prawa do nazwy, domeny internetowej, a także do grafik, wzorów formularzy, zamieszczonych logotypów (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na platformie stanowiących prezentację produktów, do których to prawa autorskie mogą pozostawać własnością podmiotów trzecich) należą do Sprzedającego. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.
 • Administrator świadczy ogólne usługi informacyjne poprzez udostępnianie usługobiorcy informacji umieszczonych na platformie tj. ogólne informacje dotyczące Administratora i profilu jego działalności, informacje o osobach wskazanych przez usługodawcę do kontaktu.
 • Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi z chwilą wpisania przez Usługobiorcę w przeglądarce adresu URL platformy.
 • Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 • Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

XI. Wtyczki YouTube oraz innych portali społecznościowych

 • Strona internetowa umożliwia bezpośrednie połączenie się z kanałem DCEO w serwisie YouTube, a także ze stronami DCEO znajdującymi się na innych portalach społecznościowych wskazanych na platformie.
 • Wtyczki do portali społecznościowych można zidentyfikować po ikonkach służących do udostępniania informacji na danej platformie.
 • Wtyczki umożliwiają użytkownikom tych platform linkowanie strony internetowej w ich postach, umieszczonych na tych platformach społecznościowych.
 • W celu skorzystania z usługi wystarczy kliknięcie w odpowiednią wtyczkę. Plugin ten bezpośrednio połączy z profilem Administratora na serwerze portalu społecznościowego. Portal społecznościowy może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.

XII. Gwarancja

 • W przypadku, gdy na produkt zostanie udzielona gwarancja producenta, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w sklepie. Sprzedawca dołączy w takim przypadku również kartę gwarancyjną do sprzedanego produktu.

XIII. Rękojmia

 • Sprzedający i Kontrahent, w stosunku do całego Asortymentu oferowanego na Platformie B2B, zgodnie wyłączają pomiędzy sobą stosowanie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w przypadku sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami, na podstawie art. 558 §1 kodeksu cywilnego.

XIV. Reklamacje w zakresie funkcjonalności serwisu (strony internetowej)

 • Sprzedawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy.
 • W przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu platformy Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę
 • Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, dane reklamacji oraz okres, którego dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację.
 • W sytuacji gdy reklamacja nie spełnia wskazanych wymogów zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 • Dodatkowo, reklamacja może zostać pozostawiona bez rozpoznania w następujących sytuacjach:
 • reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie,

XV. Zastrzeżenia i odpowiedzialność

 • W celu zapewnienia najwyższej jakości usług platformy, niedozwolone jest wykorzystywanie platformy, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług, w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 • DCEO dołoży wszelkich starań, aby platforma oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem, działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń.
 • DCEO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 • DCEO nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem.
 • DCEO nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, umów, jak też działań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, jak również w celu obejścia prawa, wyłudzenia świadczenia, oszustwa lub innych działań niezgodnych z przepisami prawa.
 • DCEO nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta czy Użytkowania za usługi bezpłatne oferowane na platformie.
 • Kontrahent zobowiązany jest w szczególności do:
  • podawania w formularzach udostępnionych na platformie wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych,

XVI. Postanowienia końcowe

 • Zmiana Regulaminu może zostać dokonana w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów Rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.
 • W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.