fbpx
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

     

I

Definicje

 1. Użyte w Polityce prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:
 • Dane osobowe – są to dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; dane osobowe w rozumieniu;
 • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie
 • Administrator – Dolnośląskie Centrum Energii Odnawialnej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Graniczna 186 A, 54-530 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0001011079, NIP 8992947740, REGON 524138307.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy to strefa wolnego handlu i wspólny rynek, który obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, za wyjątkiem Szwajcarii;
 • Polityka prywatności– niniejszy dokument , który reguluje zasady ochrony danych osobowych.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych);
 • Serwis – strona internetowa pod adresem https://dceo.pl/
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);
 • Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.);
 • Zgoda – jest to zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 

II

Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony internetowej https://www.dceo.pl/ jest Dolnośląskie Centrum Energii Odnawialnej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Graniczna 186 A, 54-530 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0001011079, NIP 8992947740, REGON 524138307.
 2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) przekazywanych przez Państwa na stronie https://www.dceo.pl/ jest Dolnośląskie Centrum Energii Odnawialnej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Graniczna 186 A, 54-530 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0001011079, NIP 8992947740, REGON 524138307.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 4. Dane podawane są dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych osobowych w pewnych sytuacjach może spowodować brak możliwości skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną np. formularza kontaktowego oraz zapisu na szkolenie .
 5. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt możliwy jest bezpośrednio z Administratorem.
 6. Dane przetwarzane przez Administratora, pozyskiwane od Użytkownika na stronie internetowej : • imię i nazwisko osoby reprezentującej przedsiębiorstwo ; • firma przedsiębiorcy; • adres siedziby lub adres do korespondencji; • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); • numer telefonu; • adres poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Dodatkowo celu administrowania stroną internetową Administrator przetwarza następujące dane : • adres IP, • data i czas serwera, • informacje o przeglądarce internetowej, • informacje o systemie operacyjnym.
 

III

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników strony internetowej przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:
 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie –podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. rozpatrzenia reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 3. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w szczególności odpowiedzi na zapytanie przesłane w formularzu kontaktowym, formularzu zapisu na szkolenie, a także w celu obsługi korespondencji tradycyjnej – podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 4. analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 6. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora.
 7. wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług w tym w formie Newsletter – – podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a
 8. w przypadku kandydatów do pracy u Administratora – przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego – odstawa prawna przetwarzania: podstawa prawna przetwarzania Art. 6 ust. 1 lit. a
 

IV

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje dane w następujący sposób : – korzystanie ze strony internetowej – wypełnienie formularza kontaktu, – złożenia reklamacji, – wypełnienie formularza zapisu na szkolenie – bezpośredni kontakt z Administratorem za pomocą danych teleadresowych podanych na stronie, – przesłanie dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty e-mail, – za pośrednictwem portali społecznościowych
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane: -do czasu zakończenia korzystania ze strony internetowej – w przypadku realizacji usług strony internetowej, -przez czas trwania korespondencji i mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania usunięcia, -do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody. -W sytuacji, gdy podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, do czasu wniesienia sprzeciwu , chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą. – w przypadku procesu rekrutacyjnego do jego zakończenia, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 3. W każdym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa nakładający obowiązki na Administratora, a także przez okres możliwości dochodzenia roszczeń.
 

V

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe mogą być przekazane następującym, współpracujących z Administratorem odbiorcom: • Dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, • Współpracownikom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych , • partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym; partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Użytkownika lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. • Google LLC z siedzibą w USA oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii • Meta Platforms Ireland Ltd ( dawniej :Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii • Organom administracji i sądom , gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
 

VI

Przekazywanie danych poza obszar EOG oraz korzystanie z narzędzi i usług innych podmiotów

 1. Administrator korzysta z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym takich jak • Meta Platforms Ireland Ltd ( dawniej :Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii), Google Ireland Limited I innych , co wiąże się , z przekazywaniem danych osobowych poza obszar EOG lub do kraju, w którym obowiązują ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych. W takiej sytuacji stosowane są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej. W przypadku Google LLC, Meta Platforms Ireland Ltd ( dawniej :Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii). następuje transfer danych do USA. Tekst standardowych klauzul umownych jest dostępny: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/ https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/
Więcej informacji na temat narzędzi wykorzystywanych za pomocą podmiotów spoza EOG, znajduje się w Polityce Prywatności na stronie głównej Administratora – https://dceo.pl/  

VII

Uprawnienia Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik , którego dane dotyczą posiada zgodnie z art. 15-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych : prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
  • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)-Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: -dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; -osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie -osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, -dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; -dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)-Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: -osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; -administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; -osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 prawo do sprzeciwu ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)-Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
  • Prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 2 RODO)-Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  • Prawo do cofnięcia zgody – w przypadku, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych następuje w oparciu o wyrażenie przez Państwa zgody, informujemy, że, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 2. W sytuacji, gdy Użytkownik wystąpi z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. W sytuacji skomplikowanego charakteru żądania lub liczby żądań Administrator może przedłużyć ten okres o kolejny miesiąc informując o tym Użytkownika oraz podając przyczyny. Administrator wdrożył procedurę realizacji żądań.
 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. Użytkownik może również kierować do Administratora – skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 

VIII

Bezpieczeństwo danych

 1. Administrator w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych stosuje odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych. Przy przetwarzaniu danych osobowych i ich ochronie Administrator uwzględnił rodzaj przetwarzanych danych, cel ich przetwarzania, kontekst, ryzyko ich ujawnienia, w szczególności poprzez wykorzystanie procedur szyfrowania danych, stosowanie rozwiązań technologicznych, organizacyjnych zwiększających bezpieczeństwo tych danych.
 2. Administrator może podejmować wobec Użytkowników czynności profilowania za pomocą w/w narzędzi m.in.. Google Ads czy Facebook Pixel. Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na tego typu działania oraz zmianę ustawień
 

IX

Zastrzeżenia i odpowiedzialność

 1. W trosce o zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami Polityki Prywatności oraz dobrymi obyczajami.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Polityki Prywatności, z dobrymi obyczajami,w celu obejścia prawa lub innych działań niezgodnych z przepisami.
 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularza kontaktowego z powodu podania błędnych lub nieprawdziwych danych pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 4. Użytkownik odpowiada za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych podczas rejestracji czy zapisu na szkolenie.
 5. Administrator ma prawo zablokować dostęp do Serwisu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych swojego systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikowi korzystanie z usług.
 7. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie żądania i/lub przekazywanie danych osobowych stronom trzecim oraz w związku z zarządzaniem danymi uwierzytelniającymi wydanymi przez podmioty trzecie.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się pod linkami zewnętrznymi umieszczonymi na stronach internetowych Administratora, które kierują i umożliwiają Użytkownikom bezpośrednie przejście do innych stron internetowych . W związku z powyższym, osoba, której dotyczą Dane Osobowe, powinna zapoznać się z treścią postanowień dotyczących prywatności, umieszczonych na stronach internetowych, do których prowadzą odwołania.
 9. W celu spełnienia aktualnych wymogów nałożonych przez przepisy prawa, Administrator dopuszcza możliwość wnoszenia zmian do Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług serwisu .
 10. Polityka prywatności dostępna jest w serwisie https://www.dceo.pl/
 11. Kontakt z administratorem możliwy jest listownie na adres ul. Graniczna 186 A, 54-530 Wrocław lub mailowo: biuro@dceo.pl , a także telefonicznie na numery kontaktowe wskazane na stronie internetowej.